การอบรมเชิงปฎิบัติการวิทยากรกระบวนการ ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาเพื่อการนำคู่มือการจัดการเรียนรูิสิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับโครงการศึกษาขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้

โพสต์20 ก.พ. 2563 10:30โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2563 10:32 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ร่วมกับสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานในภูมิภาค และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัด "การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการกระบวนการ (Training of Trainer) ด้สนสิทธิมนุษยชนศึกษา เพื่อการนำคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปปประยุกต์ใช้" ในระหว่างเดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์การศึกษาและประสานงานในภูมิภาค หรือสถานที่ที่กำหนด โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยครูในระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มัะยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้คัดเลือกให้บุคลากรในโรงเรียนของท่าน เข้ารับการอบรมดังกล่าว จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางสาวดาวเรือง เปาวะนา 2. นางสาวกรรัตน์ คำจันทร์ และ 3 นางสุรัสวดี แสงประชารักษ์ ในระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยอบรมฯ สอบถามราละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0813756294 (นายลือศักดิ์) และ 0944939573 (นางสาวนงเยาว์)