การอบรมเชิงปฎิบัติการทดลองใชา้และพัฒนาประสิทธิภาพนวัตกรรมการวัดคุณธรรม จริยธรรมออนไลน์ สำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์28 พ.ย. 2563 23:52โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2563 23:53 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน และโรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์..... ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้ และพัฒนาประสิทธิภาพนงัตกรรมการวัดคุณธรรม จริยธรรมออนไลน์ สำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมนาวา กรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้ผู้ที่มีรายชื่อตามคำสั่ง เข้าร่วมอบรมตามวัน เวล และสถานที่ดังกล่าว โดยเบิกค่าใช้จ่ายจาก สพฐ.....คลิกอ่านรายละเอียด..