การติดตามสภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบผึกหัด ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 ทางระบบออนไลน์

โพสต์13 เม.ย. 2563 09:22โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 13 เม.ย. 2563 09:23 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด...ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานโดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อติดตามสภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ทางระบบออนไลน์ โดยใช้ Google Form และเข้าถึงแบบสอบถามผ่าน QR Code นั้น...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม