การติดตามการรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์18 ก.ย. 2563 06:28โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 18 ก.ย. 2563 06:39 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (โครงการโรงเรียนประชารัฐ).....ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04008/ว839 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนประชารัฐ แจ้งให้โรงเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐในสังกัดที่ได้รับงบประมาณ รายงานผลการดำเนินการเป็นรายโรงเรียนเป็นไฟล์ จำนวน 1 ไฟล์ต่อโรงเรียน ที่ http://gg.gg/reportpcr ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รวบรวมเอกสารการดำเนินงานของโรงเรียนส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 น้ั้น พบว่ามีโรงเรียนประชารัฐหลายแห่ง ยังไม่ดำเนินการรายงานผลผ่านระบบดังกล่าว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งโรงเรียน (โครงการโรงเรียนประชารัฐ) ที่ยังไม่รายงานผลการดำเนินงาน เข้าไปรายงานผลผ่านระบบ ตาม QR CODE ตามแนบ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รวบรวมเอการการดำเนินงานของโรงเรียนส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 22 กันยายน 2563 ต่อไป....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม