การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนการจัดการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid -19)

โพสต์13 พ.ค. 2563 23:56โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 18 พ.ค. 2563 10:40 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน....สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน (Learn from home) โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ เทคนิค รวมถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้แก่ครูและผู้บริหารโรงเรียน มีการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) สำหรับครู และผู้บริหารโรงเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-15.30 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) แล้ว นั้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
1) ดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามที่แนบมาพร้อมนี้ หรือที่ http://gg.gg/ixjde
2) ศึกษาคู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด -19 ได้ที่ http://gg.gg/iXj7v
3) ตอบแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกลที่ https://forms.gle/efYTi1c8nnsQ5BZh7 ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

                2. ภารกิจ