การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนฝึกประสบการณ์อาชีพ (Work experience) ค้นหาตัวตนที่ใช่ พากันไป Summer camp อาชีพ

โพสต์30 มี.ค. 2563 00:57โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2563 00:58 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด......ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นว่าช่วงเวลาการปิดภาคเรียน (ฤดูร้อน) ที่จะมาถึงเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนมีช่วงเวลาว่างเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียน (ฤดูร้อน) อย่างสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน ที่มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนใช้โอกาสช่วงวันว่างและช่วงปิดภาคเรียน (ฤดูร้อน) ในการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ รวมทั้งปลดปล่อยพลังและศักยภาพการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ (Work experience) เป็นทางเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์สำคัญในการพัฒนานักเรียนแบบ Avtive Learning ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหาตัวตน ตลอดจนเปิดโลกทัศน์และโอกาสในการเรียนรู้อาชีพสู่โลกกว้างให้ครบทุกมิติ เพื่อเติบโต มีความสมบูรณ์พร้อมด้วยการมีสุขภาวะที่ดี และสามารถตัดสินใจในการวางแผนเส้นทางการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพได้ จึงได้ดำเนินกิจกรรม "ค้นหาตัวตนที่ใช่...พากันไป SUMMER CAMP อาชีพ"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอแจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดประสานกับภาคีเครือข่ายสถานประกอบการเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล ให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์อาชีพ (Work experience) ตรงตามความสนใจ ความถนัดด้านอาชีพของนักเรีน ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ 2 ช่องทาง คือ  www. guidestudent.obec.go.th และ QR Code เอกสารการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงให้สถานศึกษาในสังกัดได้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์อาชีพ (Work experience) ได้ตามความตั้งใจอย่างปลอดภัย