การส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR ) เพื่อรับการประเมินรอบสี่

โพสต์16 เม.ย. 2563 10:09โดยJunpen Waentuearong
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง....ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนรวบรวม และจัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา (SAR) ของปีการศึกษา 2561 ภายใน วันที่ 10 เมษายน 2563 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในการนี้ เนื่องจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ต้องดำเนินการนำข้อมูลรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในสังกัดเข้าระบบจัดเก็บเอกสาร (e-SAR) ของกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ให้ทันตามกำหนด จึงให้โรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการจัดส่งรายงานดังกล่าวหหรือข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ ให้ดำเนินการจัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา (SAR) ของปีการศึกษา 2561 โดยจัดส่งเป็นไฟล์ PDF โรงเรียนละ 1 ไฟล์ (รวมระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน) ทาง AMSS++ ภายในวันที่ 15 เมษายน 2563...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments