การส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) เพื่อรับการประเมินรอบสี่

โพสต์4 เม.ย. 2563 07:54โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2563 07:55 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง.... ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนรวบรวมและจัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา (SAR) ของปีการศึกษา 2561โดยให้จัดส่งทาง google site ของโรงเรียน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
        ในการนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วทันตามกำหนด จึงให้โรงเรียนรวบรวมและจัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา (SAR) ของปีการศึกษา 2561 เพื่อเพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่ง คือ ทาง AMSS++ หรือทาง QR Code ภายในวันที่ 10 เมษายน 2563 ทั้งนี้ เพื่อที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จะดำเนินการจัดส่งให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อเตรียมรับการประเมินรอบสี่ ต่อไป...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                                    หนังสือราชการ