การส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) เพื่อรับการประเมินรอบสี่

โพสต์22 มี.ค. 2563 09:24โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 22 มี.ค. 2563 09:25 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง....ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้เชิญสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินแก่ผู้บริหารสถานศึกษา และทบทวนการเขียน SAR และการจัดทำ Google Site ของสถานศึกษาให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไป ตลอดจนการรายงานและนำเสนองานโดยใช้เทคโนโลยีผ่าน Google Site โดยมีกำหนดการจัดประชุมชี้แจง 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 24 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี ครั้งที่ 2 จัดประชุมครูที่รับผิดชอบงานประกัน และธุรการโรงเรียน วันที่ 25 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี วันที่ 26 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ และวันที่ 27 มีนาคม2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบุคมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ จึงขอยกเลิกการจัดประชุมชี้แจงทั้ง ๒ ครั้ง ดังกล่าว สำหรับการส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ให้โรงเรียนรวบรวมและจัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา (SAR) ของปีการศึกษา 2561 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2563 โดยให้จัดส่งทาง google site ของโรงเรียน เพื่อที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จะดำเนินการจัดส่งให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) เพื่อเตรียมรับการประเมินรอบสี่ต่อไป....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ลิงค์สำหรับการแชร์