การส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) เพื่อรับการประเมินรอบสี่

โพสต์12 มี.ค. 2563 21:01โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2563 21:01 ]
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตแจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด รวบรวมและส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ของปีการศึกษา 2561 ส่งภายในวันที่ 15 เมษายน 2563 เพื่อที่จะจัดส่งให้สำนักงานรอบรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สำหรับเตรียมรับการประเมินรอบสี่ต่อไป
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มีนโยบายให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้
        1. จัดประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 24 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สพป.นครพนม เขต 1
            เวลา 08.30 - 12.00 น. กลุ่มเป้าหมาย ผู้อำนวยการสถานศึกษาอำเภอเมือง อำเภอปลาปาก และอำเภอวังยาง
            เวลา 13.00 - 16.00 น. กลุ่มเป้าหมาย ผู้อำนวยการสถานศึกษาอำเภอธาตุพนม อำเภอนาแก และอำเภอเรณูนคร
        2. จัดประชุมครูรับผิดชอบงานประกัน โรงเรียนละ 1 คน และธุรการโรงเรียน ๆ ละ 1 คน 
            วันที่ 25 มีนาคม 2563  ที่หอประชุมพระเทพวรมุนี กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรอำเภอเมืองนครพนม และอำเภอวังยาง
            วันที่ 26 มีนาคม 2563  ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง  กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรอำเภอธาตุพนม อำเภอปลาปาก
            วันที่ 27 มีนาคม 2563  ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ  กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรอำเภอนาแก อำเภอเรณูนคร
            ในการนี้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาซึ่งเป็นงานสำคัญและเร่งด่วน จึงให้สถานศึกษามอบหมายผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น โดยนำโน้ตบุ๊คและอุปกรณ์ต่อพ่วงมาด้วย โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และเบิงบประมาณจากต้นสังกัด และเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้จัดส่ง SAR ผ่าน Google site ของโรงเรียน และส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง AMSS++ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2563 เพื่อดำเนินการจัดส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป