การส่งผลงานเพื่อรับรางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์15 ก.พ. 2564 07:50โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2564 07:51 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด....ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มีนโยบายและให้ความสำคัญกับประเด็นคุณภาพปละประสิทธิภาพ ทั้งผู้เรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา เน้นความร่วมมือเพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผู้เรียนมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเน้นการจัดการศึกษาให่เหมาะสม เปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียน ครู ผู้บริหาร สอดคล้องกับบริบทของพื้นฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความแตกต่างทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนา เหมาะสมตรงตามความต้องการ นั้น
            ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จะดำเนินการจัดประกวดผลงาน "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" เพื่อให้ได้ผลงานนวัตกรรมต้นแบบที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา/ครู/บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 สามารถส่งผลงาน "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" จำนวน 6 ด้าน โดยส่งผลงาน ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2564-19 มีนาคม 2564 ณ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด เอกสารผลงาน จำนวน 3 ชุด (รายละเอียดดังแนบ) ให้โรงเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมส่งผลงานตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด คลิกอ่านรายละเอียด....

                หนังสือราชการ