การสนับสนุนบุคลากรและอุปกรณ์ชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19

โพสต์4 ม.ค. 2565 19:16โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2565 19:16 ]
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง......ด้วย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ กระทรวงสาธารณสุขให้การสนับสนุนอุปกรณ์ชุดตรวจการติดเชื้อโควิด -19 (Antigen test kits / ATK) และขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อเป็นผู้ดําเนินการตรวจคัดกรอกโดยใช้อุปกรณ์ ATK เพื่อให้การเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือมายังปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ดําเนินการจัดหาชุดตรวจ Antigen test self-Test kits จํานวน 2,500,000 ชิ้น กระจายลงสู่หน่วยบริการในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ในเดือน ตุลาคม 2564 และเห็นควรให้ดําเนินการประสานงานสํานักงานหลักประกันสุขภาพเขต เพื่อดําเนินการ ประสานงานกับหน่วยบริการในพื้นที่ ในการจัดสรรชุดตรวจดังกล่าวใหม่อีกครั้ง นั้น 
            ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้ติดต่อ ประสานกับ ผู้รับผิดชอบของสํานักงานหลักประกันสุขภาพเขตและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมแล้ว ปรากฏว่า ชุดตรวจ Antigen test self-Test kits ดังกล่าวที่ได้รับจัดสรรมานั้น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมได้ กระจายไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทั่วจังหวัดแล้ว หากโรงเรียนใดต้องการการสนับสนุนบุคลากรและ อุปกรณ์ชุดตรวจการติดเชื้อ โควิด-19 ให้ทางโรงเรียนติดต่อประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลที่ใกล้เคียง คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...