การสำรวจข้อมูลศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา ครูแนะแนว ครูและบุคบลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานแนะแนว

โพสต์4 ก.พ. 2563 11:09โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2563 11:09 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินนโยบายพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนในการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน โดยการพัฒนานักเรียนควบคู่กันทั้งทักษะทางวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต (ส่วนตัวและสังคม) ผ่านกระบวนการแนะแนว การจัดการเรียนการสอน การเสริมทักษะอาชีพ และการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work experience) ที่หลากหลายสอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด ความชอบอาชีพของนักเรียน เพื่อให้ค้นพบตนเอง มีสุขภาวะที่ดีอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ และสามารถกำหนดเป้าหมายในการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพ และสามารถสร้างอาชีพให้สอดคล้องกับบริบทในเขตพื้นที่จังหวัดของตนเอง
        บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้สำรวจข้อมูลศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา ครูแนะแนว ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานแนะแนว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลผ่านระบบที่ลิงค์ https://forms.gle/ND6f7FL7OZ5d5iqM7 ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ให้จงได้ เพื่อสรุปรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกำหนดภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563