การสำรวจความต้องการครูอาสาสมัครจีน ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์7 พ.ค. 2563 01:26โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2563 01:26 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง...ตามที่ สถาบันภาษาจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 มีโรงเรียนที่แจ้งความจำนงเปิดสอนภาษาจีน จำนวน 2,092 โรงเรียน ต้องการครูอาสาสมัครจีน 2,240 คน และได้ดำเนินการประสานกับสถาบันขงจื่อ สำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทยไปแล้ว นั้น
สถาบันขงจื้อ สำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทย มีความประสงค์ขอทราบข้อมูลความต้องการจำนวนครูอาสาสมัครอีกครั้งหนึ่งหลังจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รวมทั้งขอให้สถาบันภาษาจีน สพฐ. ทำการสำรวจความต้องการในการสอนออนไลน์เพื่อนำไปวางแผนร่วมกับสถาบันขงจื้อ สำนักงานใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการกำหนดค่าตอบแทนที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนจะตั้งงบประมาณรองรับ ดังนั้น สถาบันภาษาจีน สพฐ. จึงได้จัดทำแบบสำรวจในรูปแบบ Google form จำนวน 2 ฉบับ คือ การสำรวจความต้องการครูอาสาสมัครจีนสำหรับโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาจีน ปีการศึกษา 2563 และการสำรวจความต้องการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนผ่านทางระบบออนไลน์ของโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนภาษาจีน
    ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่เปิดสอนภาษาจีน ในปีการศึกษา 2563 ตอบแบบสำรวจความต้องการครูอาสาสมัครจีนผ่านระบบ google form (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2) และขอความอนุเคราะห์ทางโรงเรียนในการตอบแบบสำรวจให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางสถาบันขงจื้อ สำนักงานใหญ่ประเทศไทยในการจัดสรรครูอาสาสมัครจีน ประจำปีการศึกษา 2563 ต่อไป...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม