การสำรวจการได้รับหนังสือตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โพสต์21 มิ.ย. 2563 00:41โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2563 11:51 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1เพื่อติดตามสภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือกใช้การจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทางระบบออนไลน์แล้ว นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องการข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงส่งแบบสำรวจเพิ่มเติมเพื่อบันทึกข้อมูลตามแบบสำรวจ นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลตามแบบสำรวจโดยสำรวจจำนวนนักเรียนที่ได้รับ และยังไม่ได้รับหนังสือเรียนตามสัญญยการจัดซื้อหนังสือเรียนผ่านช่องทาง https://bit.ly2MAq3wt และ QR-CODE กำหนดการส่งข้อมูลแล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น. คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม