การรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการบูรราการความร่วมมือเพื่อพัมนาระบบกลไกลการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันแนวใหม่

โพสต์31 ม.ค. 2563 00:06โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2563 00:07 ]
https://lh6.googleusercontent.com/proxy/ffe-fr2xOsFBmlnGRtxDGxKNJhITwl5cd7AeT4dQP5PLDoJH3a0hNh2Im81An3nrLDI1yVDNnd2uR0VG9RpWHQ4Etwu_PpVqNUYURITL3dgWLwMo81U
เรียน ประธานกลุ่มเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือฯ....สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการบูรราการความร่วมมือเพื่อพัมนาระบบกลไกลการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ และโครงการในลักษณะงบแลกเป้าของเครือข่ายสถานศึกษา ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือ จำนวน 7 กลุ่มเครือข่าย เรียบร้อยแล้ว นั้น
        ในการนี้ การดำเนินงานตามโครงการ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ได้ข้อมูลการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้เครือข่ายสถานศึกษา รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ online ที่ลิงก์ https://forms.gle/kDuXupag2TyiURvH7 4kp ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563