การรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์23 พ.ค. 2563 06:45โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2563 06:46 ]


เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง....ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2562 ทั้งระดับปฐมวัย และระดับขั้นพื้นฐาน พร้อมนำส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
        ในการนี้ เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รายงานข้อมูลการดำเนินงานตามระบบประกันภายในในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นรายมาตรฐานและประเด็นพิจารณา ซึ่งข้อมูลที่สถานศึกษาในสังกัดรายงานยังไม่ครอบคลุมในบางประเด็น จึงให้โรงเรียนรายงานข้อมูลตาม QR Code หรือ Link ดังแนบอีกครั้งหนึ่งภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ เพื่อรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

                  
                    1. หนังสือราชการ
                    2. QR-Code