การรับสมัครผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent ภาครัฐ) รุ่นที่ 2 (เพิ่มเติม)

โพสต์4 ม.ค. 2565 19:03โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2565 19:03 ]
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนตามรายชื่อที่แนบ.....ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การรับ สมัครผู้นําด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent ภาครัฐ) รุ่นที่ 2 ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ หากมีผู้สนใจ สามารถกรอกข้อมูลในการสมัครและต้องทําแบบทดสอบ ICT Test ที่ Google form ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2564 นั้น 
            ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่ามีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จํานวน 650 คน ซึ่งมีเป้าหมายการรับสมัครจํานวน 800 คน ทําให้มีตําแหน่งว่างอยู่ 150 คน โดยผู้สมัครต้องมี คุณสมบัติคือ 1. เป็นข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี 2. เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และ 3. พร้อมที่จะเป็นผู้นําในการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งด้าน ICT ในโรงเรียน ต่าง ๆ พร้อมนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้นํา ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 (เพิ่มเติม) โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน คอนเน็กซ์อีดี ได้ที่ http://connexted.org/foundation/school หรือผ่าน QR Code ท้ายกําหนดการ โดยผู้มี คุณสมบัติครบและสนใจสามารถกรอกข้อมูลในการสมัครและต้องทําแบบทดสอบ ICT Test ที่ Google form link: http://forms.gle/YGquftF2EXuqg4bq6 หรือ ผ่าน QR Code ระหว่างวันที่ 1 – 20 มกราคม 2565 และดําเนินการตามกําหนดดังแนบ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....