การประเมินสถานศึกษาพอเพียงในระดับจังหวัด

โพสต์1 มิ.ย. 2563 00:22โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 1 มิ.ย. 2563 00:23 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ขอความร่วมมือให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่ยังไม่ได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง และส่งแบบสำรวจข้อมูลส่งกลับไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม แล้วนั้น ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนมแจ้งว่า หากโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง มีความประสงค์จะขอเข้ารับการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ในปีการศึกษา 2563 ให้สมัครผ่านหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรวบรวมแบบสรุปรายชื่อสถานศึกษาที่สมัครใจขอรับการประเมิน และแบบสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ส่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนมต่อไป นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง และที่สนใจสมัครเข้ารับการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ในปีการศึกษา 2563 ให้จัดทำแบบสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ส่งแบบประเมินที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 รายละเอียดตามสื่งที่ส่งมาด้วย..คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม