การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โพสต์24 ม.ค. 2563 19:20โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2563 20:25 ]
เรียน ประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดย สำนักทดสอบทางการศึกษาได้กำหนดประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 และใช้โรงเรียนทุกโรงเรียนเป็นสนามสอบตามโครงการดังกล่าว
        เพื่อให้การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นไปตามโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้ประธานเครือข่ายร่วมกับคระกรรมการเครือข่ายดำเนินการ ดังนี้
        1. ให้ประธานเครือข่ายร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายเสนอรายชื่อคณะกรรมการประจำสนามสอบ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ส่งเป็นไฟล์ Excel ภายในวันที่ 17 มกราคม 2563
        2. การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จะแจ้งให้ทราบต่อไป