การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์7 ก.พ. 2563 04:53โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2563 04:54 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน...ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักทดสอบทางการศึกษาได้กำหนดประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ประจำปีการศึกษา 2562 ใน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 และใช้โรงเรียนทุกโรงเรียนเป็นสนามสอบ ตามโครงการดังกล่าว นั้น         
        เพื่อให้การดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นไปตามแนวทางที่สำนักทดสอบทางการศึกษากำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบ 

        คำสั่ง