การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โพสต์17 ก.พ. 2564 18:50โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2564 18:52 ]
เรียน ประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักทดสอบทางการศึกษาได้กำหนดประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 โดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 โดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 และใช้โรงเรียนทุกโรงเรียนเป็นสนามสอบตามโครงการดังกล่าว นั้น
            เพื่อให้การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้ประธานเครือข่ายร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายดำเนินการ ดังนี้
            1. ให้ประธานเครือข่ายร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายเสนอรายชื่อคณะกรรมการประจำสนามสอบ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ส่งเป็นไฟล์ Excel ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
            2. การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จะแจ้งให้ทราบต่อไป คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...