การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

โพสต์21 มิ.ย. 2563 01:35โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2563 08:44 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำ "แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" โดยพิจารณาสาระสำคัญ จาก "คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19" ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และปรับเพิ่มข้อมูลและเนื้อหาที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการโรงเรียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมด้วยแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาและนักเรียนในลักษณะออนไลน์ และแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินความพร้อมสถานศึกษา นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้
        1. ให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินตนเอง โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแบบประเมินสำหรับสถานศึกษาที่แนบ โดยผลการประเมินจำแนกไว้ ดังนี้
            สีเขียว หมายถึง โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้
            สีเหลือง หมายถึง โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ แต่ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
            สีแดง หมายถึง โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
        2.กรณีสถานศึกษาดำเนินการประเมินตนเอง และได้ผลการประเมินระดับสีเหลืองขึ้นไป ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินตนเอง พร้อมนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (ตามแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในข้อ 9) ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ทราบ และให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) เพื่อเสนอต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
        3. ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
        4. ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) พิจารณาอนุมัติการเปิดเรียน
        5. ให้นักเรียนดำเนินการประเมินตนเอง
        ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินความพร้อมสสถานศึกษาผ่านช่องทาง https://covid19.obec.go.th/e-report เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
        1. หนังสือรับรองผลการประเมินความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและแบบรายงานผลการประเมbนความพร้อมสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (สำหรับขั้นตอนที่ 2)
        2. แบบแจ้งผลการประเมินความพร้อมสถานศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (สำหรับขั้นตอนที่ 3) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย.....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม