การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2562

โพสต์26 ก.พ. 2563 02:31โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 1 มี.ค. 2563 07:57 ]
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดทุกโรงเรียน...ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 เพื่อให้การประเมินคุณภาพผู้เรียนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามวัตถุประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
        1. ให้โรงเรียนแจ้งประธานสนามสอบ เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงการดำเนินการจัดสอบในวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี
        2. ให้โรงเรียนที่เป็นสนามสอบจัดสถานที่สอบ และประชุมชี้แจงในวันที่ 3 มีนาคม 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ
        3. แจ้งข้าราชการในโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งไปปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการดำเนินการจัดสอบ ระดับสนามสอบ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการจัดสอบ ให้บันทึกมอบหมายผู้ทำหน้าที่แทน
        4. ให้โรงเรียนมอบหมายครูนำนักเรียนเข้าสอบตาม วัน เวลา สถานที่กำหนด โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ
      คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม