การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEc Awards ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562

โพสต์15 ก.ค. 2563 06:01โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 15 ก.ค. 2563 06:05 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม ปลาปากราษฎร์บำรุง และบ้านหนองดินแดง...ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งเลื่อนการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น
        ขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดีขึ้นตามลำดับ กระทรวงศึกษาธิการได้มีมาตรการผ่อนปรนให้สามารถดำเนินการจัดประชุม อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ ทั้งนี้ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดจัดการประกวดรางวัลหน่วยงาน และผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ระว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยให้นำเสนองานในหัวข้อ/ด้านที่ประกวดผ่านคลิปวิดีโอ (Video Clip) และการซักถามจากคณะกรรมการผ่านระบบ Teleconference Application ตามวัน และเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
        ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งตัวแทนระดับภาคผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในระดับชาติตามประกาศผลการคัดเลือก (รายชื่อดังแนบ) จัดทำคลิปวีดีโอ (Video Clip) นำเสนองานในหัวข้อ/ด้านที่กำหนดของแต่ละท่าน ความยาวไม่ไเกิน 7 นาที ในทุกรายการประกวด บันทึกลงในแผ่น CD หรือ DVD พร้อมทั้งข้อมูล Line ID และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อเป็นการลงทะเบียนเตรียมความพร้อมสำหรับการซักถามจากคณะกรรมการผ่านระบบ Teleconference Application จัดส่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์นำเสนอ ทั้งนี้ให้แจ้งลงทะเบียนเพื่อยืนยันการส่งสื่อ CD หรือ DVD ทางเว็บไซต์ awads.ssk.in.th
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งบุคลากรที่มีรายชื่อแนบ ส่งผลงานการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9    ปีการศึกษา 2563 ตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

            หนังสือราชการ