การประชุมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน ที่ใช้สถานศึกษา

โพสต์2 มี.ค. 2563 23:53โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 2 มี.ค. 2563 23:55 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) .....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน ที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพมหานคร
        ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมปฏิบัติการดังกล่าว ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูที่ทำหน้าที่วิชาการ หรือครูแกนนำ จำนว 3 คน โดยแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ภายใน วันที่ 5 มีนาคม 2563 พร้อมทั้งจัดเตรียมรายการที่ต้องนำส่ง และใช้ประกอบการประชุม ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณายจ่ายเพื่อสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะของผู้เข้า่วมประชุมแล้ว....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม