การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด

โพสต์24 ม.ค. 2563 17:16โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2563 20:50 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม...ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้นฐาน ได้กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ในวันที่ 17-18 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถเป็นต้นแบบโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนมหรือผู้แทน ซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด พิจารณาเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากต้นสังกัด