การประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการนิเทศ และการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน

โพสต์5 ก.พ. 2563 08:28โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2563 08:28 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการนิเทศ และการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ และหลักสูตรครูผู้สอนภาษาจีน สำหรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนภาษาจีน และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบภาษาจีน ภายใต้ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยกำหนดจัดประชุมในระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้ง นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            2. คำสั่งฯ