การประชุมชี้แจงเกณฑ์การประกวดแข่งขันและตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรรม ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โพสต์20 ก.พ. 2563 00:31โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2563 00:35 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบุึง....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดัรายด้าน กิจกรรมทักษะวิชาการ และกิจกรรมทักษะภาษาไทยของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศในเดือน มีนาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนในโครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กลุ่ม 10 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมเป็นกรรมการกลาง คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมดังกล่าว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งให้ นายประกอบ ป้องชายชม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบึง เข้ารับฟังคำชี้แจงในการดำเนินการสร้างแบบทดสอบ และเกณฑ์การให้คะแนนในวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคาร 3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสินประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบีติที่ดีรายด้าน ทักษะทางวิชาการและทักษะภาษาไทย ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) ทั้งนี้งบประมาณที่ใช้ในการเดินทางไปราชการเบิกจ่ายจากหน่วยงานผู้จัดฯ รายละเอียดดังแนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี