การประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างการมีวินัยทางการเงินและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์15 ก.ค. 2563 06:25โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 15 ก.ค. 2563 06:26 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนขาว บ้านนาโดนใหม่ บ้านนายอ บ้านคำชะอี และบ้านวังยาง...ด้วย สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยทางการเงิน และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการมีวินัยทางการเงินและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยและเป็นการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ความรู้ และแนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้คัดเลือกครูผู้ช่วยในโรงเรียนของท่านที่สามารถเป็ฯวิทยากรแกนนำได้ตามรายชื่อดังแบบตอบรับ เข้าร่วมประชุมตามกำหนดการที่ส่งมาด้วย และเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณของสำนักงาน ก.ค.ศ. ทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ขอให้ครูผู้ช่วยร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระและความรู้ที่ได้จากการประชุม ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงาน ก.ค.ศ. ทราบด้วย...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม