การประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับชาติครั้งที่ 24 (วทร.24)

โพสต์18 ก.พ. 2563 00:31โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2563 00:31 ]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด......ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี และสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร.24) ในหัวข้อ "นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21 (Learning Innovation for 21 Century Skills)" ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2563 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยกิจกรรมในการประชุมวิชาการประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการ นำเสนอผลงานด้วยวาจา และแบบ e-Poster คลินิกวิชาการ นิทรรศการ และ Science Show (รายละเอียดดังแนบ) ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษษขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่่าวตามความสนใจ โดยไม่ถือเป็นวันลา และสามารถเบิกค่าลงทะเบียนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบทางราชการจากโรงเรียนต้นสังกัด ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://wtr.ipst.ac.th นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เห็นว่าเป็นโครงการที่ดี และมีประโยชน์ต่อครู บุคลากรทางการศึกษา ให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์บุคลากรในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องทราบ