การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

โพสต์4 ม.ค. 2565 18:47โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2565 18:47 ]
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง... ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทําปฏิทินการดําเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกําหนดระยะเวลาการเผยแพร่บัญชีกําหนดสื่อการเรียนรู้สําหรับเลือกใช้ใน สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทางเว็บไซต์สํานักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา (http://academic.obec.go.th/textbook/web) ปีการศึกษา 2565 จํานวน 2 รอบ คือ รอบที่ 1 วันที่ 21 มกราคม 2565 และรอบที่ 2 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยกําหนดให้สถานศึกษา ดําเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ให้ร้านค้าส่งหนังสือเรียนถึงสถานศึกษาภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 และให้สถานศึกษาจัดหนังสือให้ผู้เรียนทุกคนทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 หรือภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดําเนินการดังนี้ 
        1. พิจารณาเลือกใช้และจัดซื้อหนังสือเรียนให้นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียนก่อนเปิดภาคเรียน โดยดําเนินการให้สอดคล้องกับปฏิทินการดําเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียนฯ ปีงบประมาณ 2565
        2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เห็นชอบการขยายเวลาการอนุญาตใช้สื่อการ เรียนรู้ของเอกชนที่มีใบอนุญาตครบ 5 ปี ในปีการศึกษา 2559-2564 ให้สามารถใช้ต่อในปีการศึกษา 2565 ได้อีกในระยะเวลา 1 ปี เพื่อรอการปรับปรุงและประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...