การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ Tool Microsoft team และ Gsuite for Education สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1-6

โพสต์7 พ.ค. 2563 02:28โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2563 02:29 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน....ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศให้สถานศึกษาในสังกัด และในกำกับ ปิดเรียนด้วย เตุพิเศษ และเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 จากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีนโยบายคือการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยใช้สื่อโทรทัศน์ (TV) ในทุกระบบเป็นหลัก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาแพลตฟอร์มของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ DEEP ตามแถลงการณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแบบโต้ตอบออนไลน์ สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งครูเข้าอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือ DEEP ระหว่างวันที่ 9-20 rAK4k8, 2563 ตามกำหนดการ ผ่านช่องทาง ดังนี้
1) https://www.youtube.com/obectvonline
2) https://www.facebook.com/obectvonline/ และ
3) www.obectv.tv
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้ ครูที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education ตามวัน และเวลาที่กำหนด...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม