การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์8 ก.ค. 2563 04:45โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2563 03:59 ]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด...ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแนวทางในการดำเนินการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัด และในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทย แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการดำเนินการ การเปิดภาคเรียนของโรงเรียนและสถาบันทางการศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด และให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งขั้นตอนการดำเนินการในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในสังกัด และในกำกับกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด
เพื่อให้การดำเนินการของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา มีวิธีที่สอดคล้องกันและสามารถดำเนินการได้ทันการเปิดเรียนพร้อมกันในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งเวียนมาตรการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับและของกระทรวงศึกษาธิการ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) และขอความอนุเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่แจ้งสถานศึกษาในสังกัด และถือปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าวโดยเคร่งครัด นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งศึกษารายละเอียดสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02145/10137 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 และถือปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าวโดยเคร่งครัด...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม