การนิเทศติดตามเร่งรัดการพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษา

โพสต์19 ก.พ. 2563 02:07โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2563 02:08 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ electronic-Learning......ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ electronic-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้พื้นฐาน เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ 2559 และกฏหระทรวง กำหนดประเภทของสถานศึกษา และการดำเนินของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2561 โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://cse-Learning.obec.go.th พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ  electronic-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้แล้วอย่างเคร่งครัด จริงจังและต่อเนื่อง ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้รับการประสานงานจากมูลนิธิแพธทูเฮลท์ว่าจะดำเนินการนิเทศ ติดตาม เพื่อสะท้อนประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกระบวนเรียนรู้เพศวิถีศึกษา โดยใช้คู่มือสุขศึกษาฉบับใหม่ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้