การนิเทศ ติดตาม ความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสต์19 พ.ค. 2563 00:46โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 19 พ.ค. 2563 00:48 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....สืบเนื่องจากสถานการร์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน (Learn from home) โดยการใช้เทคโนโลยดิจิตัลจัดการเรียนการสอนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้กำหนดให้มีการทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกลขึ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุายน 2563
        เพื่อเป็นการสนองนโยบายและเก็บข้อมูลรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงจัดเตรียมข้อมูลแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมรับการนิเทศติดตามจากคณะกรรมการฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - - 30 มิถุายน 2563 ...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือต้นฉบับ