การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

โพสต์24 ก.ค. 2563 04:46โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2563 04:46 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง...ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด โดยจะทำการทดสอบผลการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดแบบทดสอบออนไลน์ จำนวน 7 ครั้
 และทดสอบ Pre-O-NET /NT จำนวน 2 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จะดำเนินการ ดังนี้
1. กำหนดการทดสอบเพื่อทดลองระบบการสอบวัดความรู้ของนักเรียนเป็นรายมาตรฐาน และตัวชี้วีดด้วยแบบทดสอบออนไลน์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30-10.00 น.
2. กำหนดการทดสอบผลการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดด้วยแบบทดสอบออนไลน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 3 สิงหาคม2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 รายละเอียดดังตารางการทดสอบที่ส่งมาพร้อมนี้.....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม