การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

โพสต์15 ก.ค. 2563 04:17โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 15 ก.ค. 2563 04:18 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง....ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด โดยจะทำการทดสอบผลการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด จำนวน 7 ครั้ง และ Pre O-NET/NT จำนวน 2 ครั้ง
        ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จะทำการทดสอบวัดความรู้ของนักเรียนเป็นรายมาตรฐาน และตัวชี้วัดใน 4 กลุ่มสาระหลักของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 2 กลุ่มสาระหลักของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการทดสอบออนไลน์ เพื่อประเมินผลการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด รายละเอียดตามตารางการทดสอบที่ส่งมาพร้อมนี้....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม