การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) หลังเปิดภาคเรียนที 1

โพสต์18 ก.ย. 2563 05:49โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 10 ต.ค. 2563 08:00 โดย นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด...ตามที่ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ขอความร่วมมือให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดให้ความร่วมมือสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ติดตามนฝดยบายการจัดการเรียนการสอน และมาตรการป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัด รวมถึงเร่งรัด กำกับติดตามสถานศึกษาในสังกัดกรอกข้อมูลตามแบบประเมินผล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ covid.moe.go.th นั้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงรายงานข้อมูลตามแบบประเมินผลฯ หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน) รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ และให้โรงเรียนที่มีรายชื่อในกำหนดการติดตามฯ เตรียมพร้อมรับการติดตามประเมินผลฯ ตามวัน เวลาที่กำหนด พร้อมแจ้งจำนวนคนผู้เข้าร่วมประชุมให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนมทราบก่อนลงพื้นที่ (ผู้ประสานงาน : ศน.จีรพร ตติยะรัตน์ 09 6951 5563) เพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดิ่ม...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม