การกำหนดมาตรการแบบเข้มกับผู้แอบอ้างหาเพื่อผลประโยชน์ในการจัดการศึกษาในถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสต์19 พ.ค. 2563 01:39โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 19 พ.ค. 2563 01:39 ]
เรียน ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พบว่ามีบุคคลบางคนหรือกลุ่มบุคคลได้แอบอ้างหาผลประโยชน์โดยมิชอบ มีการใช้ตราสัญลักษณ์ด้วยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออนไลน์หรือสื่อต่าง ๆ อ้างว่าเป็นผู้ผลิตและขายแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ ใบงานและใบความรู้ของมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูป๔ัมภ์ โดยการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามระเบียบกฎฟมายที่เกี่ยวข้องในหลายกรณี และนำมาซึ่งความเสียหายแก่มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่มีนโยบายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลอกเลียน ดัดแปลง และจำหน่ายแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ ใบงาน และใบความรู้ แต่สามารถดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ฟรีที่ https://dltvac.th และ https://covid19.obec.go.th
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 จึงแจ้งให้สถานศึกษากำชับ และตรวจสอบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งในสังกัดมิให้ประพฤติปฏิบัติโดยเด็ดขาด หากพบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใดฝ่าฝืนและหากพบว่ามีบุคคลอื่นใดแอบอ้างกระทำการดังกล่าวให้ดำเนินการโดยด่วน และรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือต้นฉบับ.....

                หนังสือราชการ