การกำหนดค่าเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์21 มิ.ย. 2563 01:53โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2563 08:34 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง.....ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้ดำเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด และสำนักทดสอบทางการศึกษาได้ประกาศผลการทดสอบระดับชาติ ทั้งการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 และการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งต้องมีการประกาศมาตรฐานและค่าเป้าหมายในการดำเนินงสยทุกปีการศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาก็จำเป็นที่จะต้องมีการประกาศค่าเป้าหมายในภาพรวม สำหรับเป็นเป้าให้สถานศึกษานำไปเทียบเคียงสู่ความสำเร็จ ต่อไป
        ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอประกาศค่าเป้าหมายของเขตพื้นที่การศึกษาในการดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังประกาศที่ส่งมาพร้อมนี้.....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม