การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program)

โพสต์27 ม.ค. 2563 01:58โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2563 01:59 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (English Program/Mini English Program) ในโรงเรียนประถมศึกษาและมัะยมศึกษา นั้น ในปีการศึกษา 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการเปิดห้องเรียนสองภาษา โดยนำร่องที่กลุ่มห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program) เพื่อให้ดำเนินการได้คล่องตัวมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติ