การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้" ปีการศึกษา 2563

โพสต์25 ก.ค. 2563 00:46โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 25 ก.ค. 2563 00:48 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด...ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินโครงการ "สรรสร้าง...ปันประสบการณ์การอ่าน" ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและสรรค์สร้างผลงานจากประสบการณ์การอ่านด้วยวิธีการต่างๆ อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม พร้อมนี้กำหนดนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาที่เน้นให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้มาอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดนโยบาย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้" โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คัดกรองความสามารถในการอ่าน และการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2563
เพื่อให้การดำเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบตามระเบียบการจัดสอบโดยแต่งตั้งจากครูผู้สอน หรือครูประจำชั้นทำหน้าที่ดำเนินการสอบภายในโรงเรียนของตนเอง
2. ให้โรงเรียนดาวน์โหลดคู่มือการวัดและประเมินผล คู่มือคำชี้แจงการวัดและประเมินผลเครื่องมือวัดและประเมินผล เพื่อดำเนินการคัดกรองพร้อมทั้งศึกษาเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดกรองอย่างละเอียด
3. ให้ทุกโรงเรียนดำเนินการจัดสอบในวันที่ 3-7 สิงหาคม 2563 และให้โรงเรียนรายงานผลการประเมินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E_MES) 
4. ครูผู้สอนหรือครูประจำชั้นที่ได้รับมอบหมาย รายงานผลผ่านระบบติดตามทางอเล็กทรอนิกส์เดิม (e-MES) โดยภาคอีสานตอนเหนือรายงานไปที่เว็บไซต์ http://203.159.164.52 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 สิงหาคม  2563 ให้จงได้
5. กรณีที่พบว่าเครื่องมือคัดกรองหรือเฉลยคำตอบมีความผิดพลาด  ขอความกรุณาครูผู้สอนหรือครูประจำชั้นที่ได้รับมอบหมายในการดำเนินการสอบหรือตรวจให้คะแนนพิจารณาปรับให้ถูกต้องเพื่อให้การจัดการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ สถาบันภาษาไทย ขออภัยมา ณ ที่นี้ และหากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะกรุณาติดต่อ สถาบันภาษาไทย 0 2288 5746 7
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประะถมศึกษานครพนม เขต 1 ขอความกรุณาโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งผู้รับผิดชอบการคัดกรองความสามารถด้านการอ่านและการเขียนอขงนักเรียน ห้ามส่งและเผยแพร่เครื่องมือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Facebook , Line หรือเว็บไซต์ของหน่วยงาน.....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม