การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้

โพสต์24 ม.ค. 2563 00:21โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2563 21:06 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง....สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนดำเนินงานตามนโยบาย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้" ปีการศึกษา 2562 โดยมีการดำเนินการ คือ การคัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 2562 และการประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เดือน กันยายน - ตุลาคม 2562 รายละเอียดทราบแล้ว นั้น 
        บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สรุปผลการคัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 2562 และการประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดี และวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 1-6 เดือน กันยายน-ตุลาคม 2562 พบว่า ยังมีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่มีผลอยู่ระดับปรับปรุง ด้วยเหตุนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้กำหนดให้เร่งรัดพัฒนา และแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ดังนัั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการ ดังนี้......คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม