การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563

โพสต์6 มิ.ย. 2563 00:46โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2563 00:47 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัดทุกโรง.....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติให้ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อดำเนินงานโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และจุดเน้นของโครงการ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและโรงเรียน โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม และให้ดำเนินการ ดังนี้
        1. ให้โรงเรียนทำนวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดยโรงเรียนสามารถมีมากกว่า 1 นวัตกรรม (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) แล้วรายงานผลกลับไปที่ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะการดำเนินงานตั้งแต่ กรกฎาคม - กันยายน 2563
        2. นิเทศกำกับติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเข้าไปกรอกข้อมูลที่ http://obecfightcovid19.innoobec-project.com/?page_id=649 ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2563
        3. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 5 อ้างอิงตามนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งรายงานตามระบบที่ Website : www.eesdobec.com ลิงค์ข้อมูลแผนยุทธศษสตร์ชาติด้านที่ 5 อ้างอิงตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 https://drive.google.com/filed/d/1Cr9v-qCbp-bXjC651KP16IE7Ua--pdr-/view
        4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (UTA online) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เครื่องมือการประเมิน ITA Online ของเขต สามารถดูของปี พ.ศ. 2562 เป็นแนวทางได้จาก Website : www'uprightschool.met ซึ่งการประเมินมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ระหว่างเขตพื้นที่กับโรงเรียนตามบริบทงานของปี 2563 จะแขวนขึ้นให้ในลำดับถัดไป
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต1 แจ้งแนวแฏิบัติให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ดำเนินการ ดังนี้
        1. ให้โรงเรียนทำนวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดยโรงเรียนสามารถมีมากกว่า 1 นวัตกรรม (หรือมากกว่า 1 นวัตกรรม) แล้วรายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 วันที่ 7 กันยายน 2563 
        2. นิเทศกำกับติดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทั้ง 3 ด้าน และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ http://obecfightcovid19.innoobec-project.com/?page_id=649 ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2563
        3. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลส่งนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เช่นโครงการลดขยะ สวนสุขภาพ หรืออื่น ๆ) แล้วรายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 วันที่ 7 กันยายน 2563 ประมาณ พ.ศ. 2563 
        4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA online) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เครื่องมือการประเมิน ITA Online ของเขต สามารถดูของปี พ.ศ. 2562 เป็นแนวทางได้จาก Website : www.uprightschool.met ซึ่งการประเมินมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ระหว่างเขตพื้นที่กับโรงเรียนตามบริบทงานของปี 2563 จะแขวนขึ้นให้ในลำดับถัดไป...คลิกอ่านรายละเอียด