การดำเนินงานโครงการประเมินผลทดสอบคุณภาพผู้เรียนด้วยการสอบแบบทดสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2562

โพสต์6 มี.ค. 2563 08:28โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 6 มี.ค. 2563 08:28 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ทุกโรง....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำโครงการประเมินผลทดสอบคุณภาพผู้เรียนด้วยการทดสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยให้ทุกโรงเรียนดำเนินการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และมัธยมศึกษาปีทีี่ 1,2 โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานกลาง ทีสำนักทดสอบทางการศึกษาพัฒนาขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้กำหนดให้ทุกโรงเรียนในสังกัดดำเนินการสอบนักเรียนในระหว่างวันที่ 9 ถึง 13 มีนาคม 2563 จึงให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
        1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ ประกอบด้วย
            1.1 กรรมการอำนวยการทำหน้าที่ กำกับ ควบคุมการจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ และรับแบบทดสอบจากเครือข่ายเพื่อทำการทดสอบต่อไป
            1.2 กรรมการคุมสอบและตรวจกระดาษคำตอบ ทำหน้าที่ดำเนินการสอบ ตรวจกระดาษคำตอบ บันทึกผลการสอบส่ง สพป.นครพนม เขต 1 ทาง https://forms.gle/FJZthnA25GMymCTf7 ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2563
            1.3 นำผลการสอบไปเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนในสัดส่วนที่โรงเรียนกำหนด โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนต่อไป
        2. รับแบบทดสอบจากประธานเครือข่ายเพื่อดำเนินการสอบ ตามวันเวลาที่กำหนด...คลิกอ่านรายละเอียด