การดำเนินการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

โพสต์24 ม.ค. 2563 20:55โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2563 20:23 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง...ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 และมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานการสอบ และดำเนินการบริหารการจัดสอบโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม และสำนักพระพุทธศาสนา นั้น
        เพื่อให้การดำเนินการบริหารการจัดสอบในแต่ละสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และบรรลุตามวัตถุประสงค์ สำนักงานเขตงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบประกอบด้วยหัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ และตัวแทนสนามสอบ (รายชื่อตามสำเนาคำสั่งที่ส่งมาด้วยพร้อมกันนี้) และขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งชุดดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557 โดยเคร่งครัด ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้