การดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 รอบพิเศษ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย

โพสต์4 ก.พ. 2563 10:29โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2563 10:29 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง...ด้วย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะดำเนินการจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2562ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2563
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

        ประกาศ