การชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ 1 ช่วย 3

โพสต์7 พ.ค. 2563 00:19โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2563 00:21 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) และโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ.....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพจากสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการมีประสิทธิภาพและบรรลุเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสถานศึกษาต้นแบบรางวล IQA Award-ระดับยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ให้สมัคีเป็นสถานศึกษาแกนนำเคือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ และสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาทุกประเภทที่อยู่พื้นที่ใกล้เคยง และไม่จำกัดขนาด สมัครเป็นสถานศึกษาร่วมพัฒนาในเครือข่าย ๆ ละ อย่างน้อย 3 แห่ง เพื่อร่วมสร้างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 3 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนการทำหน้าที่ของสถานศึกษาแกนนำขับเคลื่อนแผนการดำเนินงาน ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 จนสิ้นสุดโครงการ
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) และโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับยอดยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2561-2562สมัครเป็นสถานศึกษาแกนนำ เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 3 โดยให้กรอกใบสมัครและส่งทางอีเมลล์ iqa.research2020@gmail.com ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 พร้อมรายงานการดำเนินการสมัครให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เพื่อทราบต่อไป....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม