การชี้แจงการใช้งานระบบคลังสารสนเทศรูปแบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD

โพสต์3 มี.ค. 2563 00:10โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 3 มี.ค. 2563 00:11 ]
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) และอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ.....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักทดสอบทางการศึกษาได้จัดทำคลังสารสนเทศรูปแบบ และกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD เพื่อจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รูปแบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD ให้เป็นระบบ และให้บริการสืบค้นข้อมูล พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานแก่สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นักวิชาการ และหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งสาธารณชนทั่วไป
        ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 ดำเนินการนำเข้าข้อมูลสารสนเทศเข้าสู่ระบบสารสนเทศ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3.....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม